©  Foto:

Den forsvundne landsby Torup

Landsbyen Torup i Tisvilde Hegn blev begravet under sandflugten og perioder med udgravninger igennem de sidste 50 år, har givet stor viden om livet på egnen dengang.

I slutningen af 1500 tallet havde store sandmiler i over 50 år bevæget sig ind over landsbyens marker og efterladt alt øde bag sig. Tisvilde Hegn er plantet i dette landskab.

Torup
Sammen med bl.a. landsbyerne Tisvilde og Saltboe(Tisvildeleje) hørte Torup under hovedgården Asserbo, hvis ruiner ligger ca. 2 kilometer mod syd. Da sandflugten ramte Torup, bestod landsbyen af tolv gårde og fire husmandssteder med omkring 100 mennesker.

Sandflugten
Årsagen til sandflugten skyldtes dels klimatiske forandringer og dels bønderne selv. I 1500 tallet lod de kvæget overgræsse de sandede jorder, så græsset forsvandt. Resultatet var, at vinden uhindret kunne blæse sandet sammen i vandrende sandmiler, der bl.a. begravede Torup.

Tisvilde Hegn
For at forhindre yderligere tilsanding, plantede befolkningen i 17- og 18 hundrede tallet den skov, vi kender i dag. Jordbunden veksler meget. Flyvesandet når stedvis op til 20 m. Botanisk har skoven en meget værdifuld urteflora - specielt orkideen 'Knærod', og skoven er rig på nationale sjældenheder af insekter - især biller og sommerfugle. I plantageområdet findes en stor og varieret fuglebestand. Området ligger direkte ud til Kattegat med en kyststrækning på 8 km.

Udgravningen
I 1965 lykkes det at finde Torup under sandet. Kun to gårde og et husmandssted er udgravet. Af forskningshensyn er dele af landsbyen gemt til senere udgravninger idet ny viden og nye metoder vil kunne give anderledes svar. Tilsandningen fortæller ikke alene historien om de konsekvenser, ændringer i klimaet har på menneskers liv. De udgravede gårdtomter er så velbevarede at de giver en god indsigt i hvordan husene var indrettet i 1500 tallet. På udgravningsstedet i Tisvilde Hegn findes informationstavler der fortæller mere om Torup.

Praktisk information
Det er muligt at parkere flere steder rundt om Tisvilde Hegn. Naturstyrelsen har udgivet en folder der viser overnatnings pladser og madpakke hytter, samt parkering og vandrer ruter. Læs mere om Tisvilde Hegn på Naturstyrelsens hjemmeside.
Du kan også læse mere om Torup på Museum Nordsjællands hjemmeside.